Stanovy „VVVV“

I. artikule

Forma “Seskupení VVVV” a jeho poslání

 1. “Seskupení VVVV” je dobrovolnou, demokratickou, politicky nezávislou, společenskou organizací s působností na území České a Slovenské republiky.
 2. “Seskupení VVVV” je elitní, výběrová jednotka v rámci paktu NATO, sdružující nejschopnější bývalé vojáky naší armády.
 3. Jedná se nevýdělečnou, neformální, samostatnou organizaci, která nenese za své činy a činy svých členů jakoukoli právní odpovědnost.
 4. Seskupení sdružuje vojenské veterány nezbavené svéprávnosti, bez rozdílu politické příslušnosti, sexuální orientace a vyznání nebo členství v kterékoli jiné organizaci, kteří prosazují zásady vojenského kamarádství.
 5. Posláním “Seskupení VVVV” je pořádání společných kulturních, zájmových, sportovních a vzpomínkových akcí za účelem obohacení vlastního žití.
 6. Sídlem “Seskupení VVVV” je území České a Slovenské republiky, jehož dislokace je z důvodu vojenského utajení stále měněna.

II. artikule

Vznik členství

 1. Členem “Seskupení VVVV” se může stát každý občan České nebo Slovenské republiky, který v letech 1971 – 72 absolvoval ŠDZ v Chodové Plané a který akceptuje tyto Stanovy.
 2. Zájemce o členství se stává členem “Seskupení VVVV” po odsouhlasení většinou členů s hlasem rozhodovacím této organizace.
 3. Členem “Seskupení VVVV” se může stát pouze zájemce psychicky a fyzicky schopný samostatného pohybu a rozhodování (s narůstajícím věkem budou stanovy měněny).

III. artikule

Zánik členství

 1. Členství zaniká neplněním povinností člena “Seskupení VVVV” stanovených v těchto stanovách.
 2. Členství může být ukončeno za spáchání přestupku, směřujícímu proti zásadám vojenského kamarádství.
 3. Zánik členství vzniká na vlastní žádost člena bez udání důvodu.

IV. artikule

Povinnosti člena

 1. Člen “Seskupení VVVV” je povinen souhlasit s těmito “Stanovami seskupení VVVV” a řídit se jimi.
 2. Člen “Seskupení VVVV” se řídí všeobecnými zásadami vojenských kamarádů a dobrých mravů.
 3. Člen “Seskupení VVVV” je povinen plnit rozkazy “GŠ VVVV”.
 4. Člen uznává jako symboliku “Seskupení VVVV”:
  • zástavu VVVV
  • hymnu VVVV
  • stanovy VVVV
  • průkaz člena VVVV
  • Řád VVVV Zákl 1-1
  • Kroniku VVVV
 5. Člen “Seskupení VVVV” akceptuje 11. listopad “Den veteránů” jako Významný den.
 6. Člen “Seskupení VVVV” je povinen se zúčastňovat každoročně “Setkání VVVV”.

V. artikule

Práva člena

 1. Účastnit se zasedání “GŠ VVVV”.
 2. Ve spolupráci s “GŠ VVVV” pořádat “Setkání VVVV”
 3. Vznášet připomínky k činnosti “Seskupení VVVV” a “GŠ VVVV” (potichu).
 4. Podávat návrhy na zkvalitnění činnosti “Seskupení VVVV” (nahlas).
 5. Držet basu, krok a pusu.

VI. artikule

Orgány a jejich povinnosti

 1. Nejvyšším orgánem “Seskupení VVVV” je “Setkání VVVV”, které se koná jednou za kalendářní rok.
 2. Nadřazeným orgánem “Seskupení VVVV” je “Armáda České republiky” a “Armáda Slovenské republiky”, dále pak vojenský pakt NATO.
 3. “Setkání VVVV” je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodovacím.
 4. Každý návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina střízlivých přítomných členů s hlasem rozhodovacím.
 5. Osmičlenný “GŠ VVVV” se volí sám na dobu 50 let (poslední volby se konaly 3.12.1999).
 6. “GŠ VVVV” řídí a zajišťuje činnost “Seskupení VVVV” v době mezi jednotlivými “Setkáními VVVV”.
 7. “GŠ VVVV” reprezentuje “Seskupení VVVV” navenek a ve vztahu k třetí osobě. Její členové stvrzují autentičnost dokumentů “Seskupení VVVV” dle své specializace a působnosti.
 8. Nejdůležitějším úkolem “GŠ VVVV” je příprava, zajišťování a svolávání “Setkání VVVV”.
 9. Dalšími úkoly “GŠ VVVV” je realizovat úkoly plynoucí ze “Setkání VVVV”, z velitelství NATO a jednotlivých výše uvedených armád. Zajišťují spojení, mobilitu a bojeschopnost členů “Seskupení VVVV”.
 10. “GŠ VVVV” neustále sleduje politickou a vojenskou situaci ve světě, vyhodnocuje ji a přijímá okamžitá opatření.
 11. “GŠ VVVV” volí ze svého středu náčelníka štábu s právem dvou rozhodovacích hlasů a 7 jeho zástupců pro jednotlivé odbornosti s jedním hlasem rozhodovacím.
 12. “GŠ VVVV” se schází na svých pracovních zasedáních minimálně 3 krát do roka.
 13. Funkce člena “GŠ VVVV” je funkce čestná, bez honorování.

VII. artikule

Majetek “Seskupení VVVV”

 1. Nejcennějším majetkem “Seskupení VVVV” je vojenské kamarádství započaté v létech 1971 – 72 v ŠDZ Chodová Planá.
 2. Majetek dále tvoří symboly, peněžní, dokumentační a jiný majetek.
 3. Zdrojem majetku jsou dobrovolné dotace, dary, subvence, dědictví a výnosy tomboly ze “Setkání VVVV” .v
 4. Správcem veškerého majetku je zástupce náčelníka pro finance.
 5. Zástupce náčelníka pro finance informuje pravidelně na každém “Setkání VVVV” členskou základnu o stavu našich prostředků.

VIII. artikule

Závěrečné ustanovení

 1. “Seskupení VVVV” zaniká přijetím tohoto návrhu na “Setkání VVVV”.
 2. “Seskupení VVVV” zaniká ztrátou zástavy.
 3. “Seskupení VVVV” zaniká v případě, kdy většina členů nebude již schopna samostatného rozhodování či pohybu, nebo bude zbavena svéprávnosti.
 4. “Seskupení VVVV” zaniká v případě vystřílením veškeré tekuté munice npor. v.v. Spěváka Ladislava.
 5. Jednotlivé odstavce těchto stanov je možno doplnit na návrh členstva prováděcími předpisy, které však nesmí být v rozporu s těmito stanovami.
 6. Majetek “Seskupení VVVV” se v případě zániku daruje na humanitární účely.
 7. Tyto “Stanovy seskupení VVVV” byly schváleny na “Setkání VVVV” dne 25. května 2001